บริษัท เรเดียสโกลบอล จำกัด
จำหน่าย เครื่องมือวัดแรงดันในโรงงานอุตสหกรรม
เกจวัดแรงดัน , โฟลมิเตอร์ ฯลฯ

The Importance of Diaphragm Seals in the Pressure Gauge Industry

pressure gauge with ds flange diaphragm seal octagauge net

Introduction
อุตสาหกรรมมาตรวัดความดันมีบทบาทสําคัญในภาคส่วนต่างๆตั้งแต่การผลิตไปจนถึงน้ํามันและก๊าซ การวัดความดันที่แม่นยําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระบวนการ หนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่นําไปสู่ความแม่นยําและความน่าเชื่อถือของเกจวัดแรงดันคือไดอะแฟรมซีล